Achtergrond Green Deal

Bij natuur denken de meeste mensen direct aan natuurgebieden zoals de Veluwe, maar je kunt natuur ook naar de stad halen. Door natuurlijk groen in de stad te halen, verbeter je de kwaliteit van de leefomgeving (afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van groen). Stedelijke natuur bestaat voornamelijk uit inheemse planten en er is een beheer waarin rekening wordt gehouden met de eisen die dieren en planten stellen aan hun omgeving, in relatie tot de omliggende bebouwing. Meer natuurlijk groen in de stad helpt om de klimatologische veranderingen het hoofd te bieden (waterretentie, hittestress, fijnstof problematiek etc.) Maar dit groen doet meer; het bevordert de sociale cohesie in woonwijken en de biodiversiteit. Op economisch vlak betekent het een betere gezondheid voor de bewoners, hogere productiviteit voor medewerkers die op het groen uitkijken, hogere waarde onroerend goed, voor bedrijven is het een positieve vestigingsfactor, etc.

De Stedelijke Ecologische Structuur is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de natuur bij ruimtelijke ontwikkelingen te handhaven. Stedelijke natuur stimuleren/aanleggen kan op verschillende manieren. Elke stap voorwaarts is er één! Je kunt al beginnen door een braakliggend terrein als tijdelijke natuur in te richten (wilde bloemenmengsels). Ook dat is een voorbeeld van stedelijke natuur, zij het tijdelijk! Doel is dat iedereen kan aanhaken.

Green Deal 1000 ha. NSN

Inhoud
Samen met minimaal 40 gemeenten in Nederland zetten we de sociale en economische waarde van groen op de agenda door 1.000 ha stedelijke natuur te ontwikkelen die op duurzame wijze tot stand komt. Doel is om de waarde van groen te vergroten en klimaatbestendige oplossingen in de buitenruimte te bieden. Nieuwe stedelijke natuur kan tijdelijke natuur zijn, maar ook blijvend in een (nieuwbouw) woonwijk, park, industrieterrein, kantoortuin, schooltuin etc.

De looptijd van deze Green Deal is 3 jaar. Om de stedelijke natuur naar de toekomst toe te borgen (andere manier van beheer en onderhoud = gedragsverandering) gaan we kennis overdragen, bouwen aan een kennisnetwerk en verbindingen leggen met de diverse relevante opleidingen (aan studenten en ambtenaren).

Wat levert het op?

  1. Praktische handvatten voor gemeenten en overheden om meer natuur in de stad te krijgen, wat goed past in de Natuurvisie;
  2. Meer natuurlijk groen in Nederland: minimaal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur;
  3. Aantoonbare toename biodiversiteit;
  4. Verbinden van diverse partijen die samen gaan optrekken en daardoor krachten bundelen. Dit resulteert in meer draagkracht, draagvlak en een grootser effect.