Oudegracht, Utrecht. Foto: Henry Kuppen.

i-Tree berekent wat bomen in de stad écht waard zijn

Bomen zijn niet alleen mooi maar ze leveren ook wat op. Ze dragen bij aan verkoeling, biodiversiteit, gezondheid, opslag van CO2, luchtzuivering, verhogen de WOZ-waarde en beperken de wateroverlast. Om in beeld te brengen wat de waarde is van deze eigenschappen voor onze leefomgeving, is i-Tree Nederland ontwikkeld. op 14 februari werd het model gelanceerd.

Platform i-Tree Nederland

De afgelopen 2 jaar heeft het platform i-Tree Nederland, een samenwerkingsverband van Stadswerk, VHG, Wageningen UR, Van Hall Larenstein, 14 gemeenten en vier boomadviesbureaus, het model aangepast en geoptimaliseerd voor de Nederlandse situatie. In 14 gemeenten zijn pilotprojecten uitgevoerd, aan de hand daarvan zijn de parameters, die natuurlijk gebaseerd waren op de situatie en in de VS, bepaald en aangepast. Ook is verdiepend onderzoek gedaan naar mogelijke ándere groene baten die i-Tree in de toekomst zou kunnen berekenen.

Concrete waarde

i-Tree is een in de VS ontwikkeld model, dat laat zien wat bomen nu écht bijdragen aan groene diensten, en wat dat concreet waard is in euro’s. Met i-Tree kunnen de volgende specifieke baten al gekwantificeerd worden:

  • Luchtzuiverende werking
    i-Tree Eco berekent hoeveel luchtverontreinigende stoffen een boom jaarlijks afvangt, zoals fijnstof en stikstofoxide. Op basis daarvan is concreet aan te tonen welke bijdrage bomen in een bepaald gebied leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De baten hiervan in euro’s worden op basis van het Handboek Milieuprijzen.
  • Waterafvang
    i-Tree Eco berekent de hoeveelheid regenwater die dankzij bomen wordt onderschept en met een vertraagde snelheid op de grond terecht komt. Daarmee dragen bomen bij aan het verminderen van de hoeveelheid afstromend water via verharde oppervlakken en riolen tijdens piekbuien. De concrete baten worden berekent op basis van de rioolheffing van de gemeente.
  • CO2-opslag
    Een belangrijke doelstelling van het nationale klimaatbeleid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, waar CO2 een groot aandeel in heeft. Bomen leggen CO2 vast in hun hout en deze opslagcapaciteit neemt door de groei van de bomen elk jaar toe. i-Tree Eco berekent de hoeveelheid CO2 die door de bomen wordt opgeslagen. Dat maakt het mogelijk om een concrete waarde te koppelen aan de bijdrage die bomen leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, en daarmee aan het behalen van de doelen binnen het klimaatbeleid van een gemeente.

 

Sturen op baten

De informatie over deze specifieke baten geeft inzicht in de bijdrage van bomen aan de leefomgeving én biedt mogelijkheden om deze bijdragen te optimaliseren. Bijvoorbeeld door groeiplaatsverbetering, de aanplant van extra bomen of het creëren van meer diversiteit.

Plannen onderbouwen

De gemeente kan het model gebruiken om ruimtelijke plannen te onderbouwen. Bijvoorbeeld bij een nieuw aan te leggen wijk, herinrichting van een bestaand gebied of civiele werkzaamheden. Niet alleen de impact van het verwijderen, vervangen of de aanplant van bomen op de hoeveelheid ecosysteemdiensten kan worden bepaald, maar ook kan er een voorspelling worden gedaan over de ontwikkeling van de baten van de ecosysteemdiensten in de toekomst. Dit maakt een zorgvuldige belangenafweging mogelijk, waardoor de besluitvorming over de toekomst van de bomen in een bepaald gebied beter onderbouwd kan worden.

Draagvlak voor bomen

Daarbij kan deze onderbouwing met cijfers en euro’s ook helpen om het draagvlak voor bomen te vergroten, zowel binnen de gemeente als voor de inwoners.

Brochure ‘De Baten van Bomen’

i-Tree Nederland wordt op 14 februari 2019 officieel gelanceerd tijdens het symposium i-Tree in Utrecht.

De resultaten van de pilotprojecten en het verdiepende onderzoek zijn beschreven in de brochure ‘De Baten van Bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland.’ U kunt de brochure bestellen bij VHG. U kunt ook de pdf downloaden.